Obchodní podmínky

 
 

Obchodní podmínky internetového obchodu: Bad-kitty Shop 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.https://bad-kitty-shop.webnode.cz/

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Klára Vodičková, Národní 34, Praha1, 110 00 a kupujícího, kterým je zákazník, spotřebitel nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)  a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č(č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

Pojmy a jejich vysvětlení

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je  Klára Vodičková, Národní 34, Praha1, 110 00 , IČ 04069781, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, není momentálně skladem, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Ostoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Spolu s vrácením zboží je nutné do balíčku přiložit formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy , který vám zašleme v elektronické podobě k vyplnění a přiložení ke zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Způsob platby

Převodem předem

Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail pošleme podklady k platbě. Po připsání platby na náš účet bude kupující informován o odeslání zboží. Daňový doklad zasílám vždy v balíčku / originál. ZBOŽÍ ODESÍLÁME DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI V ROZMEZÍ 2-5 PRACOVNÍCH DNÍ, A TO ODE DNE PŘIPSÁNÍ PLATBY NA ÚČET.

Při platbě převodem předem:


 

  • může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet)
  • je třeba, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do deseti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě ji lze považovat za zrušenou
Na dobírku nezasíláme .
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
 
Reklamace a její uplatnění
Kontaktujte nás na čísle 608 92 62 50 nebo emailové adrese Bad-kitty@email.cz popište problém a budou Vám poskytnuty odborné informace a sdělíme Vám zda se jedná skutečně o závadu a zda je možné jí odstranit svépomocí nebo zahájit reklamační řízení.

Poškozené zboží je nutné doručit na naši adresu:  Klára Vodičková, Národní 34, Praha1, 110 00 . S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

K reklamovanému zboží přiložte:


 

  • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
  • popis závady + kontakt na sebe

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Vrácení peněz (dobropis)

Pokud vám z jakéhokoliv důvodu posíláme peníze na váš účet (z důvodu vrácení zboží, reklamace a podobně),ukládá nám zákon povinnost založit potvrzení o převzetí dobropisu.

V takovém případě vám mailem zašleme dopropis, který je nutné vytisknout, podepsat, vyplnit číslo účtu, na který zašleme peníze. Originál vytištěný dobropis s řádně vyplněnými údaji je nutné odeslat na naši doručovací adresu:  Klára Vodičková, Národní 34, Praha1, 110 00 

Bez takto vyplněného dobropisu vám nemůžeme zaslat vaše peníze.

 

Vrácení peněz - z důvodu ukončeného zájmu ze strany nakupujícího

 

V případě, že pomine o zboží zájem / o zboží, které již bylo odesláno /  a balíček se nám vrátí zpět - bude zákazníkovi vrácena částka za zboží. Poštovné vynaložené na přepravu se zákazníkovi již nevrací a taktéž je zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 250 Kč. Manipulační poplatek je spojen s rozříděním zboží, znehodnocení obalů, do kterých bylo zboží baleno, s elektronickým a ručním naskladněním zboží. Tento poplatek zahrnuje taktéž náklady na elektronické štítky ve výtisku, náklady na obalový materiál. Na základě řádného vyplnění ODD bude zákazníkovi poslána finanční částka / s odečtem za poštovné a náklady na manipulaci/ zpět na uvedené číslo účtu.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:


 

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

UPOZORŇUJEME, že se výměna či možnost vrácení zboží / peněz / nevztahuje na zboží jehož obal je porušen /načatý /např. u víček  je porušena trhací pojistka/.

Dostupnost zboží

Objednané zboží nemusí být aktuálně skladem, ačkoliv je součástí uzavřené objednávky zákazníkem. O nedostupném zboží je zákazník předem informován a zákazník se rozhoduje, zda se objednávka upraví nebo stornuje.

Při objednávce více kusů od dané položky /platí cca od 50 a více kusů/ se dodací lhůta prodlužuje cca na 1 týden.
Jedná -li se o zboží objednávané ze zahraničí  bude zákazník informován že může nastat prodloužení dodací lhůty až na jeden měsíc.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DOPORUČENÝ BALÍK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET. Česká pošta doručí balík na vámi zvolenou adresu v rozmezí 2-5 pracovních dní ode dne podání zásilky. Pokud vás doručovatel nezastihne, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště (kontakt najdete na lístečku). Tam na vás balík počká 20 kalendářních dnů, než bude odeslán zpět k nám. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby.
90,00 Kč ZDARMA
BALÍK DO RUKY - EXPRES DODÁNÍ
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET. Česká pošta garantuje doručení přímo do ruky na vámi zvolenou adresu již následující pracovní den po podání zásilky. Přes SMS nebo e-mail vás bude v den podání informovat o doručování balíku. Pokud vás doručovatel nezastihne, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště (kontakt najdete na lístečku). Tam na vás balík počká 7 kalendářních dnů, než bude odeslán zpět k nám. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby.
105,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR - PRAHA
PLATBA V HOTOVOSTI PŘI PŘEDÁNÍ. Po předchozí domluvě (písemné či telefonické) je možné si objednané zboží převzít  osobně. (O místě  předání je možno se domluvit)
ZDARMA ZDARMA
KŘEHKÝ BALÍK
Tuto volbu doporučuji zejména u křehkého zboží - sklo. Jedině při této variantě budeme moci uplatnit nárok na případné poškozené zboží vinou pošty. Odesíláme jako balík do ruky.
145,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET BEZ POPLATKU
. .